Ako pracujeme

V sekcii Kontakty a profily sa s nami môžete spojiť a dohodneme si prvé stretnutie. Spravidla býva úvodné, identifikujeme na čom budeme pracovať a dohodneme si frekvenciu a počet stretnutí. 

Frekvenciu stretnutí prispôsobujeme vzájomnou dohodou podľa individuálnych potrieb. Ak si situácia vyžaduje, môže byť aj každý týždeň. S dlhodobými klientmi/kami často pracujeme jedenkrát mesačne. Konzultácia môže byť aj jednorazová.

Počet stretnutí takisto závisí od individuálnych potrieb. Niekedy stačí zopár stretnutí, ale ani dlhodobá spolupráca nie je výnimočná. 

Stretnutie trvá 50 minúť. V opodstatnených prípadoch alebo pri práci s párom, či rodinou, môže trvať až 90-100 minút.

Používame psychologické techniky, najmä metódy procesorientovanej práce. Sedenia môžu vyzerať rôzne, prispôsobujeme ich špecifickým potrebám klienta/ky. Môžeme sa rozprávať, imaginovať, kresliť, sústrediť sa na telesné prežívanie, venovať sa snom… Nie je v našej kompetencii predpisovať lieky, určovať diagnózy, ani robiť súdnoznalecké posudky.

Zmenu alebo zrušenie termínu je potrebné oznámiť 24 hodín pred začiatkom stretnutia. V opačnom prípade treba sedenie uhradiť ako keby prebehlo. 

Cenník nájdete v profile každej z nás.

Snažíme sa klientom/kám zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť našich služieb, preto poskytujeme konzultácie online prostredníctvom videohovorov. Pracujeme aj osobne, miesto stretnutí je uvedené v profile každej z nás.     

Ukončenie spolupráce je vhodné preberať v priebehu sedení. Ak sa rozhodnete spoluprácu prerušiť, odporúčame absolvovať záverečné sedenie. 

Informovaný súhlas znamená, že pred začatím konzultácie sa klient/ka oboznámi s pravidlami a špecifikami psychologickej práce (ktoré práve čítate) a akceptuje ich.

Poskytnutím osobných údajov klient/ka udeľuje psychologičke svoj súhlas s ich spracovaním. Osobné údaje klienta/ky budú použité v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to výlučne na účely evidencie klienta/ky v záznamoch psychologičky od začatia konzultačného procesu do jeho oficiálneho ukončenia.

Časté otázky

Niekedy môže byť zmena priam okamžitá. Častejšie sa stáva, že treba viac času, aby sa prichádzajúce zmeny dokázali upevniť a prejaviť vo Vašom živote.

Naša spoločná práca a jej obsah sú prísne dôverné. Nevedieme o Vás žiadne záznamy, ktoré máme povinnosť zdieľať s akoukoľvek inštitúciou (sociálna/zdravotná poisťovňa, zamestnávatelia…).

Ak s tým klient/ka súhlasí, počas sedení si zvykneme robiť poznámky len pre vlastnú potrebu, ktoré nám potom uľahčujú orientovať sa v klientovom/kinom procese. 

Sme profesne viazané dodržiavať mlčanlivosť a zabezpečiť anonymitu klientov/iek. Žiadnu informáciu o Vás neposkytujeme tretím osobám, s výnimkou Vášho osobného súhlasu. Sú iba tri situácie, kedy sme povinné mlčanlivosť porušiť – ak sa jedná o mladistvých/é bez právnej spôsobilosti, sú ohrozené ďalšie osoby, alebo ide o povinnosť zabrániť trestnému činu.

Sme viazané kontinuálne sa vzdelávať. Supervidovanie znamená, že niektoré prípady sme povinné konzultovať s našimi staršími kolegami/kolegyňami, aby bol zabezpečený nepretržitý rast našej odbornosti. Supervízie prebiehajú zásadne bez uvádzania osobných údajov klienta/ky.

Áno, môže sa to stať, je to prirodzene ľudské. V takom prípade, po dohode, sme pripravené ponúknuť klientovi/ke kontakt na inú kolegyňu/kolegu.  

Vy sami si určujete, koľko nám poviete. Zároveň platí, že čím úprimnejšie vstúpite do nášho vzťahu, tým bližšie k jadru veci sa môžeme dostať.  

Stretnutie sa s niektorými emóciami alebo dávnymi zážitkami môže byť ťažké. Niečo je však zásadne iné ako doteraz – nie ste na to sami, sme v tom spolu s Vami. 

Dohodnite si konzultáciu

Porozprávajte sa s nami, radi Vám poradíme. Informácie o našich konzultantkách, prípade individuálne kontaktné údaje nájdete tu.


    Viac informácií o našich konzultantkách získate na stránke naše profily.

    Scroll to Top